การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดการศึกษาเน้นความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในแผนกวิชาต่าง ๆ ได้แก่ บัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ การขาย คหกรรม การออกแบบ 

 

คำขวัญของแผนกวิชา
      คุณธรรมนำทาง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

 

วิสัยทัศน์
     แผนกวิชาสามัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสืบสารวัฒนธรรมแระเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D

 

พันธกิจ
      - การจัดการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
      - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
      - มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
      - ประสานสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้บริการทางวิชาการ สืบสารวัฒนธรรมประเพณีและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม
      - จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์

     นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชีพต่าง ๆที่จบการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มีทักษะในการใช้ภาษา ทักษะการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผลมีความสามารถในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและ หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ในการดำดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม