คำขวัญของแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 

          มีฝีมือ  ยึดถือคุณธรรม  นำวิชาชีพ

 

 วิสัยทัศน์  

         นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  มีความรู้  และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตสำนึกให้ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพโดยเข้าถึงชุมชนโดยตรง เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มได้

 

พันธกิจ

          จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงานมีความสามารถในการจัดการ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลประสานสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้บริการทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าประสงค์ 

        นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายที่จบการศึกษาตามหลักสูตร มีคุณภาพ  คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็นมีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและศักยภาพ  สามารถประกอบสัมมาชีพที่เรียนมา  และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข