ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่เลขที่  9  ถนนแปดวา  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัด อุตรดิตถ์
เปิดสอนเมื่อวันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2486  เดิมชื่อโรงเรียนช่างทอผ้า สังกัดกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

 ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ  เลขทะเบียน 1420/2484  มีพื้นที่  9 ไร่  3 งาน  45.3 ตารางวา
11 มีนาคม 2548
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายปรีชา  บุตรศรี) ได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินของที่ราชพัสดุ โฉนดเลขที่ 7459 เลขที่ดิน 4
หมายเลขทะเบียนที่ อต.131 จำนวนเนื้อที่ 3 งาน 76.8 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 22.1 ตารางวา
30 พฤษภาคม 2550
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายสมบูรณ์  ศรีพัฒนาวัฒน์) ได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินของที่ราชพัสดุ โฉนดเลขที่ 7459 เลขที่ดิน 75
หมายเลขทะเบียนที่ อต.131 รวมเนื้อที่ 3 ไร่ 77 ตารางวา จำนวน 3 แปลง คือ
แปลงที่ 1พื้นที่บริเวรสนามเทนนิสและสโมสรจังหวัด จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (อาคารอินทนิล)
แปลงที่ 2 จำนวน 81 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บกักขยะ
แปลงที่ 3 จำนวน 1 งาน 5 ตารางวา เพื่อใช้เป็นลานจอดรถของบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 99.1 ตารางวา
7 ตุลาคม 2552
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์) ได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินของที่ราชพัสดุโฉนดเลขที่ 7459 เลขที่ดิน 75
หมายเลขทะเบียนที่ อต.131 จำนวนเนื้อที่ 2 งาน 27.30 ตารางวา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 26.4 ตารางวา
 
ทิศเหนือ              ติดศูนย์วัฒนธรรม
ทิศใต้                  ติดถนนจิตรเพลิน
ทิศตะวันออก      ติดถนนแปดวา
ทิศตะวันตก        ติดถนนประชานิมิตร

ขอบเขต รั้ววิทยาลัยก่ออิฐถือปูน ตอนบนเป็นเหล็กเส้นแนวตั้งยาว 130 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516  โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นผู้สร้างให้
ด้วยเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมทั้งประตูเหล็กรั้วนี้จัดทำส่วนที่เป็นเหล็กเส้นใหม่โดยตลอดด้วยเงินบำรุงการศึกษา ปี 2537
ใช้แรงงานนักการคนงาน ส่วนรั้วด้านอื่นเดิมเป็นรั้วสังกะสี พ.ศ. 2526 ได้สร้างใหม่เป็นรั้วก่ออิฐถือปูนเสริมเหล็ก ด้วยเงิน
บำรุงการศึกษา จำนวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ถนนภายในวิทยาลัย เดิมเป็นถนนดินลูกรัง พ.ศ. 2529 ได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 สาย พร้อมทางระบายน้ำ โดยได้รับ
อนุญาต ให้ใช้เงินบำรุงการศึกษาเป็นเงิน 560,091 บาท (ห้าแสน หกหมื่นเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
ปลายปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินบำรุงการศึกษา จำนวนเงิน 273,127 บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
ขยายเขตติดตั้งเสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และเคลื่อนย้าย เสาไฟฟ้า เดิม 5 ต้น ให้เป็นระเบียบ
พ.ศ. 2530  ได้รับเงินงบประมาณ ซ่อมทางระบายน้ำ และปรับปรุงพื้นที่ เป็นเงิน 185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
พ.ศ. 2532  วางท่อประปา แยกมิเตอร์บ้านพักครู
พ.ศ. 2532  ซ่อมทางระบายน้ำ ด้วยเงินงบประมาณ 40,000 บาท และงบประมาณซ่อมแซมไฟฟ้า 49,353 บาท

 • พ.ศ. 2486     โรงเรียนช่างทอผ้า        สอนระดับมัธยมต้น หลักสูตร 2 ปี
 • พ.ศ. 2487     เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างเย็บเสื้อผ้า สอนระดับมัธยมต้น หลักสูตร 2 ปี
 • พ.ศ. 2491     เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการช่างสตรีอุตรดิตถ์ สอนระดับมัธยมต้น
 • พ.ศ. 2496     เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี
 • พ.ศ. 2503     ยกเลิกหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย เปิดสอนหลักสูตรอาชีวะชั้นสูง 3 ปี
 • พ.ศ. 2516     เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ.4, 5, 6

  หลักสูตร 3 ปี เปิดสอนวิชาเอก 2 สาขา คือ     
  1. สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  2. สาขาอาหารและโภชนาการ
 • พ.ศ. 2518     เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หลักสูตร 3 ปี
 • พ.ศ. 2520     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • พ.ศ. 2522     เปิดสอนแผนกพาณิชยกรรม
 • พ.ศ. 2523     เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
 • พ.ศ. 2524     เปิดสอนแผนกศิลปประยุกต์
 • พ.ศ. 2525     เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการเงินและการธนาคาร
 • พ.ศ. 2526     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาการบัญชี
 • พ.ศ. 2527     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
 • พ.ศ. 2532     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด
 • พ.ศ. 2538     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ. 2541     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ระบบทวิภาคี)
 • พ.ศ. 2543     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คือ
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)
  สาขาการบัญชี (ม.6)
  สาขาธุรกิจค้าปลีกระบบทวิภาคี
 • พ.ศ. 2544     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  สาขาวิชาออกแบบพาณิชย์ศิลป์, 
  สาขาวิชาการตลาด (ม.6)
 • พ.ศ. 2548     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สาขางานการท่องเที่ยว
 • พ.ศ. 2550     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ประเภทวิชาศิลปกรรม
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต
 • พ.ศ. 2551     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  สาขางานการจัดการสำนักงาน และสาขางานการจัดการทั่วไป
 • พ.ศ. 2552     เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปกรรม
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค
  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิค

                ปัจจุบัน พ.ศ. 2554 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีผู้อำนวยการสถานศึกษา ชื่อ  นางสาวกนกพรรณ  เลาหไพศาล  มี ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวม  116 คน มีนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ประเภทวิชาศิลปกรรม  ประเภทวิชาคหกรรม  และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมจำนวน 2,434 คน

 
  กลับหน้าหลัก