ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
นักศึกษาเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียดการสมัคร download ใบสมัคร download

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์