ปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ

 
" คุณธรรมนำทาง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ "
 
    คุณธรรมนำทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มุ่งเน้นการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความดี
    8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัึึคคี มีน้ำใจ
  :
    เสริมสร้างปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษา
    เกิดความรอบรู้ นำไปประพฤติปฏิบัติได้
       
    พัฒนาอาชีพ กระบวนการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ
    และจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
       
 
วิสัยทัศน์์
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มีวิสัยทัศน์ ดังนี้
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
มีคุณธรรมนำความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม สู่ประชาคมอาเซียนภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

     
   
 
พันธกิจ
    1.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545)  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551
    2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  3.การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน และสังคมในศตวรรษที่ 21 
    4.ประสานสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายสถานประกอบการ เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    5.จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
 
เป้าหมาย
    1.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545)  และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551
    2.นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความสามารถในการจัดการและการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผล  มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    3.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ชุมชนและท้องถิ่น  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    4.พัฒนาจำนวนผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์
การเผยแพร่ ทุกสาขาวิชา
    5.บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทุกสาขาวิชา
    6.พัฒนาสถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ พร้อมด้วยโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งทาง
วิชาการและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
    7.ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้ที่มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู  มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนจนได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    8.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ
และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน
   

อัตลักษณ์

   

“ทักษะดี    คุณธรรมเด่น    เน้นเทคโนโลยี  มีจิตอาสา”

   

เอกลักษณ์

   

“วิชาชีพเด่น    เน้นคุณธรรม    ก้าวทันเทคโนโลยี”

   

แบรนด์

   

“พิกุลแก้ว”

 

 
  กลับหน้าหลัก