การจัดการเรียนการสอน
        แผนกวิชาการเลขานุการจัดการศึกษาวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 
    พันธกิจ
       1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกิจ
 สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสามารถเป็น หัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้
2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต
3. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพสามารถ
ถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรียนรู้ได้
 
    วิสัยทัศน์
       มาตรฐานวิชาชีพ สาขางานการเลขานุการ 
1. ปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการ 
2. ปฏิบัติงานสำนักงาน 
3. ใช้เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
4. พิมพ์งานขั้นผลิตรูปแบบต่าง ๆ 
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
 
    จุดประสงค์
       1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
2. เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร สามารถทำงาน
เป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง  ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ และการพัฒนางาน
อาชีพอย่างต่อเนื่อง 
6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ